Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2018 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia (odstępstwa w tym zakresie zostały wymienione w art. 17 ustawy).