Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 28.09.2012
Dnia 1 października 2012 (poniedziałek) opublikowana została wersja 1.23 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 28.09.2012.


Prawo wodne
Ustawa – Prawo wodne


Projekt ustawy o OZE wersja 2.0
26 lipca 2012 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o OZE wersję 2.0.


KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zwany dalej Krajowym planem …, jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.


Prawo energetyczne – wersja na 11.03.2010
USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104)


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 3 lutego 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii.


Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – wersja z 23 października 2009 r.
Ministerstwo Gospodarki informuje, że w dniu 22 października 2009 roku, projekt dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku wraz z załącznikami został rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii


Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008—2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji


Ujednolicony tekst ustawy Prawo Energetyczne 
opracowany w Biurze Prawnym URE- stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.


Biała Księga Energii Odnawialnej
Komisja Europejska


Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.


Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
w sprawie ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii.


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. M.P. 2006 nr 31 poz. 343


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii.


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów.


Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. 
w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.