eng pl

Aktualności

Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii z OZE

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 78 ust. 11), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE ogłoszono nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii. Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw energii – na podstawie […]

Nowelizacja ustawy o OZE opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2018 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia (odstępstwa w tym zakresie zostały wymienione w art. 17 ustawy).

Diagnoza europejskiego rynku energii elektrycznej z perspektywy polskiego operatora sieci przesyłowej

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i jego bilansowanie jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne, a europejscy operatorzy energii elektrycznej stają przed nowymi wyzwaniami. Chcąc zapobiec niestabilności działania systemów oraz rosnącym kosztom energii dla odbiorców końcowych, należy rozpocząć zmiany obecnego kształtu rynku energii elektrycznej – takie wnioski płyną z publikacji „Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza” przygotowanej przez […]

GUS: dane dot. efektywności energetycznej w Polsce

Jak wynika z danych GUS, w Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 3% rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle. W 2016 roku zaobserwowano spowolnienie tempa poprawy efektywności wykorzystania energii. Więcej

UE uzgodniła cel OZE na rok 2030

13 czerwca uzgodniony został cel ogólny udziału odnawialnej energii w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 na poziomie 32 proc. Cel ten stanowi kompromis pomiędzy stanowiskami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej na gramwzielone.pl

Ustawa o rynku mocy opublikowana w Dzienniku Ustaw

3 stycznia 2018 r. Ustawa o rynku mocy została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rynek mocy ma gwarantować dostępność odpowiednich do potrzeb zasobów mocy w źródłach wytwarzających energię elektryczną. Od 2021 r. konsumenci będą płacić specjalną opłatę mocową. Zgodnie z regulacjami UE rynek mocy jest uznawany za pomoc publiczną i wymaga zgody Komisji. Rząd prenotyfikował projekt […]

Prezydent podpisał ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

8 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrektywa 2015/1513/WE związane są z ograniczeniem stosowania biokomponentów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim […]

WindEurope: raport zawierający prognozy na rok 2030 r.

Europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope opublikowało raport, zawierający trzy scenariusze rozwoju energetyki wiatrowej do roku 2030. Zgodnie z umiarkowanym scenariuszem, do roku 2030 udział wiatru w europejskim miksie energetycznym wzrośnie do ok. 30%. Tyle energii wytwarzałyby instalacje o łącznej mocy 323 GW. Więcej Prognoza na rok 2020

Ustawa – Prawo wodne z podpisem Prezydenta RP

2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Druk sejmowy nr 1529

Eurostat: udział OZE w konsumpcji energii w Europie

Unijna agencja statystyczna Eurostat podała, że udział energii odnawialnej w konsumpcji energii na terenie Unii Europejskiej w 2015 r. wyniósł 16,7 proc. Ogólny unijny cel na rok 2020, to osiągnięcie 20-procentowego udziału zielonej energii w konsumpcji energii w UE, przy czym dla każdego z krajów UE wyznaczono cel indywidualny.