Grupa będąca w energetyce od dawna
Conerga powstała jako część grupy Metal Expert, która działa w przemyśle energetycznym od 2005 roku, produkując komponenty dla bloków energetycznych elektrowni i świadcząc usługi dla polskiego rynku energetyki konwencjonalnej. Powiązanie Metal Expert pozwala Conerga stworzyć stabilny fundament działalności i czerpać korzyści z długoletniej znajomości polskiego rynku energetycznego. Spółka Metal Expert posiada swoje zakłady produkcyjne w Elblągu, na terenie jednego z najnowocześniejszych parków przemysłowych w Polsce. W swojej działalności czerpie z doświadczeń tradycyjnego centrum przemysłu turbinowego jakim są zakłady mechaniczne w Elblągu. W trakcie swojej działalności zyskała akredytację i zaufanie prestiżowych spółek branży energetycznej i maszynowej, takich jak jak ALSTOM Power, Siemens Turbochargers czy MAAG Gear. Od chwili powstania dynamicznie rozwija swoją działalność,  zwiększając swoje przychody ponad dziesięciokrotnie względem pierwszego roku działalności. W rezultacie Metal Expert może dziś zaliczyć się do grona firm o największych kompetencjach w swojej branży.

Metal Expert

 

Wspieramy zielone trendy w energetyce

Odnawialne źródła energii stały się jedną z najszybciej rosnących gałęzi rynku energetycznego ostatnich lat. Projekty osadzone w obszarze energetyki wiatrowej są jednymi z najbardziej interesujących dla inwestorów, ponieważ charakteryzują się relatywnie krótkim czasem przygotowania i ponadprzeciętną stopą zwrotu kapitału. Przygotowując projekty w tym obszarze, Conerga proponuje swoim partnerom finansowanie przygotowywanych przez Spółkę inwestycji za pomocą papierów dłużnych.

„Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja tarcz kierowniczych”
W ostatnich latach nasz zespół otrzymał wsparcie Unii Europejskiej na uruchomienie nowej technologii wytwarzania elementów dla energetyki (projekt pn. „Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych” – łączna wartość ok. 16 mln. PLN). Metal Expert z powodzeniem zrealizował inwestycję, która umożliwiła wejście na rynek nowego, innowacyjnego produktu dla energetyki – tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych. Inwestycja zrealizowana jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie spółka zakupiła grunt o łącznej powierzchni 2,2636 ha. Na potrzeby produkcji zbudowano nową halę produkcyjną o powierzchni około 1600 m2 wraz z dwupiętrowym zapleczem biurowym o łącznej powierzchni około 700 m2. Projekt uzyskał maksymalne dofinansowanie ze środków UE w łącznej wysokości 11 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne projekty, działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Realizacja inwestycji trwała od maja 2009 roku, a jej ukończenie nastąpiło w styczniu 2012 roku. Obecnie rozważana jest rozbudowa hali produkcyjnej o kolejne 1600 m2, aby móc wyjść na rynek z kolejnymi produktami kontynuującymi wizję ekologicznego przemysłu.

„Innowacyjna instalacja utylizacji odpadów”
Z końcem ubiegłego roku zawarliśmy umowę o dofinansowanie kolejnego projektu z dziedziny innowacyjnych technologii. Obecnie przygotowujemy instalacje przetwarzania i utylizacji odpadów, realizując inwestycję pn. „Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania” o łącznej wartości ok. 14 mln PLN. W  ramach projektu badawczego planowane jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do wytworzenia prototypowej jednostki linii do utylizacji odpadów z   jednoczesnym uwzględnieniem docelowego wytworzenia energii elektrycznej. Proponowana linia  do utylizacji powinna móc zaspokoić potrzeby w zakresie utylizacji odpadów komunalnych przeciętnej wielkości gminy, z możliwością adaptacji w przyszłości do potrzeb dużego zakładu utylizacji  śmieci (wysypiska  miejskie), a także utylizacji  odpadów przemysłowych powstających w konkretnym procesie produkcyjnym w dużych   zakładach przemysłowych i kompleksach agrarnych.

Mikrobiogazownie – nowy obszar zielonej energii
Przygotowujemy się do realizacji kolejnego projektu z obszaru energetyki odnawialnej, polegającego na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowego produktu dla gospodarstw rolnych – mikrobiogazowni. Prognozy wskazują, że sektor biogazu rolniczego w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał. Mając na uwadze rozdrobnioną strukturę polskiego rolnictwa, korzystne systemy wsparcia dla tego rodzaju wytwarzania energii, punktem przełomowym w rozwoju technologii biogazowych może być popularyzacja małych, zlokalizowanych przy gospodarstwach mikrobiogazowni umożliwiających generację energii elektrycznej.