eng pl

Kategorie Na stronę główną

Hydropower

Waterpower station is a power-plant which changes the energy of water into electricity. The basic elements of such  construction are water turbines, electrical generators and transformers connected to the electricity network. The disadvantage of hydroelectric power station is a limited number of locations in which they can be built. The development of technology in Poland […]

Photovoltaics

It is both a discipline and technology involving the production of electricity by converting solar radiation. Materials used for this purpose are semiconductors with special properties, such as silicon – the  second most common element in the Earth. Photovoltaic cells produce direct current, which is subsequently converted by an inverter into alternating current supplied to […]

Biogas

Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide. It is produced by the microorganisms under anaerobic conditions. Its main sources are agricultural materials and by-products or residues of agri-food industry, which can be used in the methane fermentation process. This widely distributed in nature process takes place  for instance in bogs or swamps, on […]

Wind Power

Wind is an air movement from high to low pressure areas. The main reason of this phenomenon is Sun, which unequally warming Earth surface. When hot air rise up, cold air move and displace hot air. As long as the sun is shining, wind will blow. And as long as the wind will blow, people […]

Energetyka wiatrowa

Wiatr to ruch powierza z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia. Istnieje w dużej mierze za sprawą słońca, które nierównomiernie ogrzewa powierzchnię Ziemi. Kiedy gorące powietrze unosi się, zimne powietrze przemieszcza się, aby wypełnić pozostawioną przez nie przestrzeń. Tak długo, jak świeci słońce, wiatr będzie wiał. Tak długo, jak wiał będzie wiatr, ludzie będą […]

Biogaz

Biogaz jest mieszanką metanu i dwutlenku węgla, produkowaną przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych. Jego głównymi źródłami są surowce rolnicze, produkty uboczne rolnictwa czy też pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, które mogą być wykorzystane w procesie fermentacji metanowej. Ten szeroko rozpowszechniony w przyrodzie proces odbywa się na przykład na torfowiskach lub mokradłach, na dnie mórz czy też w […]

Fotowoltaika

To zarówno dziedzina nauki, jak i technologia polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej poprzez konwersję promieniowania słonecznego. Do zrealizowania tego celu stosowane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach, takie jak krzem – drugi co do ilości występujący pierwiastek na Ziemi. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, który następnie za pomocą inwertora przetwarzany jest na prąd zmienny dostarczany […]

Elektrownie wodne

Elektrownie wodne to siłownie zamieniające energię wody na elektryczną. Podstawowymi elementami tego rodzaju konstrukcji są turbiny wodne, generatory elektryczne i transformatory połączone z siecią elektroenergetyczną. Ich wadą elektrowni wodnych jest ograniczona liczba lokalizacji, w których można je budować. Rozwój technologii w Polsce Według analiz dokonanych w trakcie ustalania krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, potencjał […]