eng pl

Konferencja ”Energia odnawialna szansą dla gmin”

Zapraszamy na konferencję „Energia odnawialna szansą dla gmin”, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Udział jest bezpłatny.

Co dalej z rozwojem OZE w Polsce? Czy zapisy projektu ustawy o OZE zostaną zaakceptowane w takim kształcie jaki został nam zaprezentowany przez Rząd? Czy w związku z tym w Polsce wzrosną szanse na rozwój mikroinstalacji oraz energetyki prosumeckiej a samorządy na szczeblu lokalnym w oparciu o lokalne zasoby naturalne będą w stanie rozwijać politykę energetyczną regionu? Na te i inne pytania będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji „Energia odnawialna szansa dla gmin” w dniu 20 lutego 2013 . Patronat nad wydarzeniem objął Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński.

Realizując wymogi polityki energetycznej Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł w bilansie produkcji ogółem. Wymaga to działań nie tylko na szczeblu krajowym, ale również samorządowym. Jest to związane z lokalnym charakterem OZE. Skoro wykorzystuje się je lokalnie to również na tym poziomie powinno się odbywać gospodarowanie nimi.

Rozwój odnawialnych źródeł energii wpisuje się w zrównoważony rozwój rolnictwa oraz całej gospodarki w regionie. Szczególnie dzisiaj dostrzegamy potrzebę intensyfikacji działań w zakresie stymulacji rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie m.in. samorządu województwa.

W Polsce ciągle wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) napotyka wiele trudności. Wiąże się to z licznymi barierami stawianymi przed inwestorami, którzy są zainteresowani inwestycjami tego typu. Klimat do podejmowania inwestycji w OZE tworzą władze samorządowe. Obowiązkiem samorządów jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, czyli stymulowanie i planowanie procesów mających na celu zapewnienie dostaw energii i ciepła. Rola władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii jest bardzo duża ponieważ samorządy określają warunki zabudowy wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój lokalnych źródeł energii to również korzyści dla samych samorządów. Efektywne gospodarowanie zasobami w skali regionu stymuluje lokalną przedsiębiorczość, a wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców przyczynia się między innymi do zwiększenia wpływów do budżetów z podatków. Proekologiczny wizerunek regionu przekłada się natomiast na wzrost zainteresowania inwestorów danym obszarem. Inwestycje w OZE to inwestycje w środowisko naturalne. Mniejsza emisja przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców danego obszaru. Inwestycje w OZE umożliwiają wykorzystanie lokalnych zasobów i tworzą nowe miejsca pracy. W wielu przypadkach jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentami funduszy unijnych na energetykę odnawialną, co powinno skłaniać je do aktywnego udziału w inwestycjach na własnym terenie. Tereny przeznaczone na inwestycje w OZE nie tracą walorów użytkowych i turystycznych, a ich efektem może też być napływ innego rodzaju inwestycji. Gmina, na terenie której powstają inwestycje w OZE, uzyskuje wizerunek gminy przyjaznej inwestorom, przychylnej rozwojowi nowych technologii i chroniącej środowisko, a zatem gminy, w której warto inwestować.

Organizatorzy: