eng pl

MG opublikowało koncepcje nowego systemu wsparcia OZE

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło we wtorek, 17 września, propozycję nowego systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dla nowych instalacji przewidziano tzw. aukcje OZE. Natomiast właściciele już działających instalacji będą mogli wybrać między starym a nowym systemem.

Jak wynika z przedstawionego w MG dokumentu, dla istniejących instalacji zostanie utrzymany obecny system wsparcia. Ma to zagwarantować poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej.

Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 r. – wtedy system zielonych certyfikatów wygaśnie.

Ograniczenia we wsparciu dla współspalania i energetyki wodnej

– Rozwiązaniem zmierzającym do optymalizacji kosztów systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach jest zamrożenie na poziomie roku 2013 opłaty zastępczej (297,40 zł/MWh) – mówił Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej. Ponadto z systemu wsparcia – od dnia wejścia w życie nowych przepisów – wyłączone zostaną instalacje o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię. Podobnie współspalanie: poziom wsparcia zostanie ograniczony poprzez objęcie wsparciem wyłącznie energii elektrycznej do poziomu średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 oraz redukcję ilości przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh.

MG proponuje także, aby obowiązek udziału OZE był ustalany corocznie w oparciu o prognozy dotyczące ilości mocy w OZE objętych świadectwami pochodzenia.

Wybór wsparcia dla działających instalacji

Jednocześnie, aby „zoptymalizować rachunek ekonomiczny”, wytwórcy energii elektrycznej z instalacji już działających będą mogli wybrać nowy system aukcyjny, dedykowany wyłącznie inwestycjom już zrealizowanym. Przedmiotem aukcji będzie ilość wytworzonej energii elektrycznej w danym okresie czasu. Kryterium będzie stanowić cena za 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m3 biogazu rolniczego.

Wytwórcy będą mieli dwa lata, aby dokonać wyboru między systemami wsparcia. Co ważne sama deklaracja o chęci zmiany certyfikatów na system aukcyjny nie będzie wiążąca do czasu wygrania aukcji. Jesli wytwórca przystąpi do aukcji, ale jej nie wygra, wciąż będzie mógł liczyć na zielone certyfikaty.

Łączny okres wsparcia będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, z uwzględnieniem okresu wsparcia w systemie świadectw pochodzenia.

Aukcje dla nowych instalacji

Wyboru nie będzie dla nowych instalacji. Dla nich (oraz dla instalacji zmodernizowanych) resort gospodarki opracował system aukcji, którego przedmiotem będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat – od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE, za które przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego – w podziale na poszczególne lata, bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami.

– To nie będzie ten sam system aukcyjny, który będzie przygotowany dla istniejących instalacji OZE. Chcemy odseparować te dwa obszary (…), tak aby zapewnić coś w rodzaju równego startu dla tych instalacji – podkreślił Janusz Pilitowski.

Ceny referencyjne będą ustalane dla poszczególnych technologii

Jak informuje MG, podstawowym kryterium aukcji będzie cena za 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m3 biogazu rolniczego. Ponadto w czasie aukcji mogą zostać przyjęte dodatkowe kryteria, np. stabilności. Cena ustalona w czasie aukcji pozostanie niezmienna prze 15 lat.

W aukcjach nie będą brały udziału oferty, które przekroczą cenę referencyjną – maksymaly poziom kosztów wytwarzania przyjęty przez MG. Ceny referencyjne będą ustalane dla poszczególnych technologii i poszczególnych technologii mocowych.

SEO SA kupi i sprzeda energię z OZE

Do zakupu i rozliczania energii elektrycznej z nowych i zmodernizowanych instalacji zostanie powołana spółka Skarbu Państwa – Sprzedawca Energii Odnawialnej SA (SEO SA), która będzie zobowiązana do zakupu energii po cenie ustalonej w aukcji, a następnie jej sprzedaży na TGE.

Wtorkową konferencją resort gospodarki rozpoczął etap opiniowania propozycji dotyczących wsparcia dla OZE. Do końca października projekt ustawy ma zostać przedstawiony ministrowi gospodarki, a do końca roku ma zostać skierowany do Sejmu – powiedział wiceminister Jerzy Witold Pietrewicz.

Źródło: Portal reo.pl