eng pl

Nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii z OZE

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 78 ust. 11), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej URE ogłoszono nowy Regulamin aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Regulamin aukcji został ustalony przez Prezesa URE i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw energii – na podstawie przepisów  art. 78 ust. 8 i 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Regulamin aukcji określa: szczegółowe zasady organizacji aukcji, w tym składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej oraz szczegółowe warunki techniczne składania wniosku, a także oświadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2.

Więcej